Pedagogische uitgangspunten:

We zijn een school die:
  • ervan uitgaat dat de kinderen opgroeien in een samenleving van mensen met verschillende culturele achtergronden;
  • discriminatie en pesten niet accepteert en werkt aan het voorkomen ervan;
  • ieder kind, ongeacht geloof en afkomst, van harte verwelkomt.
Een van de belangrijkste uitgangspunten voor ons onderwijs is dat de kinderen met plezier naar school gaan. Om een klimaat te creëren waarbij kinderen veel en graag leren, zijn goede omgangsvormen noodzakelijk. Deze zijn terug te vinden in de  Kanjerregels die we op school hanteren. Het naleven hiervan moet een klimaat scheppen van orde en regelmaat, van weten wat wél en niét de gewoonte is. Verder zorgen die regels ervoor dat je je als kind ook "thuis voelt" op Klim-Op. De regels hangen in de klassen. Regelmatig worden de regels besproken met de kinderen. Regels naar kinderen formuleren we altijd positief. We maken dus bijna geen gebruik van het woordje NIET maar gaan juist meer uit van wat we WEL van kinderen verwachten. Overigens: wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de volwassenen. 
 
De sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt ook gevolgd door het gebruik van "het leerlingvolgsysteem "KIJK op Sociale Competenties". Tijdens de 10 minuten gesprekken, wordt de informatie uit dit volgsysteem besproken met de ouders/verzorgers.
Kinderen met leer- en/of gedragsproblemen worden zoveel mogelijk binnen de eigen groep geholpen en zo nodig en indien mogelijk ook daarbuiten. In hoofdstuk 4: "De zorg voor de kinderen" treft u aan hoe dat geregeld is.
 
Om ervoor te zorgen dat we werken met groepen, waarin er een evenwicht is op het gebied van de zorg, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied worden in ieder geval de parallelgroepen 4 en 6 aan het eind van het schooljaar opnieuw ingedeeld. Daarnaast kunnen de combinatiegroepen binnen de school aan het eind van het schooljaar opnieuw worden ingedeeld.

Meer informatie over ons onderwijs kunt u vinden in onze schoolgids.
 
 
Basisschool Klim-Op | Philomenahof 31 | 4631NM Hoogerheide | klim-op@lpsnet.nl
© 2020 Basisschool Klim-Op|powered by BasisOnline