https://bsklim-op.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderbetrokkenheid | R.K. Basisschool Klim-Op

Ouderbetrokkenheid

Op Klim-Op vinden we de betrokkenheid en de mening van ouders belangrijk.
In de Medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de ouderraad zijn ouders vertegenwoordigd.

Medezeggenschapsraad (MR):
De MR is gesprekspartner van de directeur van de school en heeft over bepaalde onderwerpen advies of instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die betrekking hebben op de school. Het MR reglement, dat op school ter inzage is, biedt daar nadere informatie over.
De directeur van de school vertegenwoordigt het College van Bestuur in de besprekingen met de MR.
De MR kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur van de school.
De MR heeft minimaal vier leden en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders.
De wijze waarop ouders en teamleden gekozen worden voor de MR staat in het MR reglement.

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad (MR):
Personeelsgeleding                                                  
Lid:                                                             Kübra Turan
Lid:                                                             Hanneke Vangangelt
Lid:                                                             Femke Posthuma
Oudergeleding:
Voorzitter:                                                  Rob Soffers  
Secretaris / penningmeester:                    Krista van Strien-Borghstijn
Lid:                                                            Monique Schuurbiers

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders (OMR) en leerkrachten (PMR) en praat samen met de directie overhet beleid op school. De MR heeft daarbij instemmingsrecht en adviesrecht. De leden worden gekozen voor een periode van 3 jaar. De vergaderingenvan de MR zijn openbaar. De vergaderdata staan vermeld in de kalender, die u bij deze schoolgids heeft ontvangen. 

Het ouderpanel (OP):                               Martijn Schuit
                                                                 Ingeborg Prop

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en klankbord optreedt voor de schooldirectie. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het aantal leden van het ouderpanel is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school.
Het ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen en geeft zijn visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vieringen, goede doelen, inspectierapporten, ouderenquêtes, kwaliteitszorg en overblijven.
De taak van het ouderpanel is verder omschreven in het reglement van de ouderpanels, dat u kunt vinden op de site van de Lowys Porquinstichting onder "documentmappen"

De ouderraad/vereniging (OV):                                       
Voorzitter:                                                 John Goorden
Secretaris:                                                Milou Wiltink
                                                                 Petra Schrauwen
Penningmeester:                                      Ad Segers
Leden:                                                      Petra Blokpoel
                                                                 Judith Hermse
                                                                 Ronald Broos
                                                               

De ouderraad (OV):
De ouderraadleden verlenen hand- en spandiensten bij alle activiteiten die op school plaatsvinden. De huidige ouderraad is zeer actief betrokken bij de school. In de vergaderingen van de ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken op school aan de orde. Omdat verspreid over het jaar activiteiten plaatsvinden worden tijdens de vergaderingen iedere keer andere onderwerpen besproken. De data van de vergaderingen zijn gerelateerd aan de activiteiten. Steeds is een directielid bij de vergaderingen aanwezig. De data voor deze vergaderingen treft u aan in de activiteitenkalender.

Werkgroepen Ouderraad:
De leden van de ouderraad ondersteunen de leerkrachten in de volgende werkgroepen:
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
De sport- en speldag
Het schoolfeest/de schoolreis

Daarnaast organiseren zij:
De wandeldriedaagse
De bestellingen van foto's van verschillende activiteiten
 
De ouderraad houdt éénmaal per schooljaar een algemene ledenvergadering. Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.

Voor het komend schooljaar gaat de oudervereniging actief op zoek naar nieuwe leden. 
Dit schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage € 25,-per kind. Van de ouders van kinderen die tussen 1 januari en 1 juni instromen wordt voor het eerste jaar de helft van de ouderbijdrage gevraagd. U kunt de ouderbijdrage overmaken naar rekeningnummer NL53 RABO 0122 9580 47 op naam van Oudervereniging Klim-Op o.v.v. ‘ouderbijdrage’ en de naam en groep van uw kind(eren).
Het emailadres is:ouderraadbsklimop@gmail.com