Ouderbetrokkenheid

Op Klim-Op vinden we de betrokkenheid en de mening van ouders belangrijk.
In de Medezeggenschapsraad, het ouderpanel en de ouderraad zijn ouders vertegenwoordigd.

Medezeggenschapsraad (MR):
De MR is gesprekspartner van de directeur van de school en heeft over bepaalde onderwerpen advies of instemmingsrecht. De MR is bevoegd tot het bespreken van alle zaken die betrekking hebben op de school. Het MR reglement, dat op school ter inzage is, biedt daar nadere informatie over.
De directeur van de school vertegenwoordigt het College van Bestuur in de besprekingen met de MR.
De MR kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directeur van de school.
De MR heeft minimaal vier leden en bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de andere helft uit ouders.
De wijze waarop ouders en teamleden gekozen worden voor de MR staat in het MR reglement.

Samenstelling van de MR:
Personeelsgeleding                                                  
Lid:                                                             Annette van Dooren
Lid:                                                             Marianne van Bijsterveld
Lid:                                                             Suzanne van Doorn
Oudergeleding:
Voorzitter:                                                 Rob Soffers  
Secretaris / penningmeester:                   Krista van Strien-Borghstijn
Lid:                                                           Monique Schuurbiers

Het ouderpanel:

Het ouderpanel is een groep ouders die als adviesorgaan en klankbord optreedt voor de schooldirectie. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Het aantal leden van het ouderpanel is afhankelijk van het leerlingenaantal van de school.
Het ouderpanel denkt mee over zaken die op school spelen en geeft zijn visie daarop. De onderwerpen gaan vooral over de identiteit, kwaliteit en organisatie van het onderwijs.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan vieringen, goede doelen, inspectierapporten, ouderenquêtes, kwaliteitszorg en overblijven.
De taak van het ouderpanel is verder omschreven in het reglement van de ouderpanels, dat u kunt vinden op de site van de Lowys Porquinstichting onder "documentmappen".

Samenstelling van het ouderpanel:
Floris van Loon
Ingeborg Prop
Martijn Schuit

De ouderrraad:
De ouderraadleden verlenen hand- en spandiensten bij alle activiteiten die op school plaatsvinden. De huidige ouderraad is zeer actief betrokken bij de school. In de vergaderingen van de ouderraad komt vooral de dagelijkse gang van zaken op school aan de orde. Omdat verspreid over het jaar activiteiten plaatsvinden worden tijdens de vergaderingen iedere keer andere onderwerpen besproken. De data van de vergaderingen zijn gerelateerd aan de activiteiten. Steeds is een directielid bij de vergaderingen aanwezig. De data voor deze vergaderingen treft u aan in de activiteitenkalender.
Werkgroepen Ouderraad:
De leden van de ouderraad ondersteunen de leerkrachten in de volgende werkgroepen:
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Pasen
de sport- en speldag
het schoolfeest/de schoolreis
Daarnaast organiseren zij:
de wandeldriedaagse
de bestellingen van foto's van verschillende activiteiten

De ouderraad bestaat uit:
Voorzitter: Stefan van den Bergh, Secretaris;Chantal Heijmans en penningmeester Susan Chapel.
Leden:  Rianne van Pul, Nela Koeijers, Judith van den Bergh
 
De ouderraad houdt éénmaal per schooljaar een algemene ledenvergadering . Hiervoor ontvangt u een aparte uitnodiging.