Visie en kernwaarden

Wij werken vanuit een veilige en vertrouwde basis die ervoor zorgt dat kinderen en ouders zich thuis voelen op onze school. Op die manier kunnen onze kinderen zich optimaal ontwikkelen op sociaal en cognitief gebied. Naast het aanleren van de belangrijkste basisvaardigheden is er binnen ons onderwijs ruimte voor de kinderen om zich op hun eigen manier te ontplooien. Dat gebeurt door een professioneel team, dat zich voortdurend ontwikkelt en kennis deelt in een professionele leergemeenschap. 
 

Op Klim-Op wordt gewerkt vanuit een zestal pijlers:
 • vanuit waarden en normen
 • vanuit veiligheid
 • met aandacht
 • in samenwerking
 • aan vernieuwing
 • aan goed onderwijs
 
Bij elke pijler heeft de school (het team in samenwerking met ouders) een aantal thema’s geformuleerd die zijn omgezet in ambities. 
Deze ambities zijn verder uitgewerkt in ambitiekaarten. Gedurende de schoolplanperiode worden de ambitiekaarten uitgewerkt op kwaliteitskaarten. Deze kwaliteitskaarten beschrijven het concreet handelen in de klas en in de school. De thema’s staan per pijler hieronder weergegeven:

Waarden en normen: uitdragen geloof, pedagogische aanpak, structuur
Veiligheid: fysieke veiligheid (inrichting), sociale veiligheid
Met aandacht: onderwijs aanpassen aan behoefte, leerkrachten in hun kracht zetten, zelfstandigheid bevorderen
Samenwerken: betrokkenheid bij de omgeving, verbondenheid, communicatie, professionaliteit
Vernieuwend: vooruitstrevend, ICT, Engels vvto
Goed onderwijs: brede ontwikkeling, ondersteuning en extra zorg, afstemming met partners, ‘gewoon goed onderwijs’

Dit vinden we belangrijk:

 • Aandacht voor ieder kind.
 • Een veilige schoolomgeving met een positief groepsklimaat. Op KlimOp wordt gewerkt vanuit een zestal pijlers:* vanuit waarden en normen* vanuit veiligheid* met aandacht* in samenwerking* aan vernieuwing* aan goed onderwijs
 • Kwalitatief goed onderwijs, waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen.
 • Waarden en normen gebaseerd op het katholieke geloof.
 • Een samenwerking met ouders, waarbij in het belang van het kind, initiatief van beide kanten genomen wordt. 
 • Vernieuwend onderwijs, waarbij Engels van groep 1 tot en met 8 ons pareltje is!